PROVOZNÍ ŘÁD

PROVOZNÍ ŘÁD

Všechny osoby , které jsou oprávněny prostory dětské kavárny využívat, jsou povinni řídit se provozním řádem :

1. Provozní doba dětské kavárny je:

dle otevírací doby

 

2. Provozovatel si vyhrazuje právo změny provozní doby, na tyto změny předem včas upozorní oznámením na web. stránkách www.beautycafe.cz, kavárna je nekuřácká, bezbariérová.

 

3. Rodiče jsou povinni seznámit své děti s Provozním řádem způsobem přiměřeným věku dítěte. Aktuální znění provozního řádu je vyvěšeno a vidtelném místě v provozovně.

 

4. Každý návštěvník (rodič či jiný doprovod) ručí plně nejen za sebe, ale i za děti, které do dětské kavárny doprovází - zodpovídá za jejich zdraví, bezpečnost i chování vůči ostatním, stejně tak zodpovídá i za škodu způsobenou jiným osobám či na majetku a vybavení kavárny. Dojde - li k újmě na zdraví či k majetkovým škodám, návštěvník se tímto zavazuje uhradit vzniklou škodu. 

Prosíme také o pochopení a vstřícnost při řešení případných konfliktů mezi dětmi.

Nenechávejte své děti v herně bez dozoru. Dejte pozor, aby Vaše dítě jinému neublížilo.

 

5. Do dětského hřiště je povolen vstup pouze bez obuvy.

 

6. Všechna zařízení v prostorách dětské kavárny se užívají na vlastní nebezpečí. Na bezpečnost dětí dohlíží a ručí rodiče nebo doprovod dětí. Je - li dítě jednorázově hlídáno v dětské kavárně/ bez dohledu rodiče či zod. osoby dítěte/, pak zodpovídá za zdraví, bezpečnost a chování dítěte vůči ostatním personál kavárny.

 

7. Do dětské kavárny je přísně zakázáno vnášení věcí, předmětů či látek, které by mohly ohrozit život či zdraví osob, a to zejména dráždivých chemických nebo omamných látek, pyrotechniky, zbraní, sirek, zapalovačů, ostrých předmětů,  apod., ale také nevhodných hraček.

 

8. Do prostoru kavárny mají přísný zákaz vstupu děti i dospělý doprovod s akutně probíhající infekční chorobou, vč. rýmy, průjmu apod., dále také osobám pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, dále pak ve znečištěném či zapáchajícím oděvu.

 

9. Je zakázán vstup se zvířaty. Výjimku tvoří vodící či canisterap. psi.

 

10. Je zakázáno nosit jakékoliv potraviny a nápoje do dětské kavárny. Prosím, respektujte zákaz konzumace vlastního jídla a nápojů s výjimkou dětí do 1 roku. Malé občerstvení, teplé i studené nápoje Vám rádi v kavárně připravíme.

 

11. Za své osobní věci je zodpovědný každý návštěvník. V případě krádeže či poškození nepřebírá provozovatel odpovědnost za vzniklou škodu.

 

12. Veškeré předměty v prostoru dětské kavárny splňují bezpečnostní normy, přesto nabádejte děti k opatrnosti  a ohleduplnosti. Je zakázáno vynášet hračky ve vlastnictví kavárny mimo tyto prostory.

 

13. Přebalovat děti v prostorách kavárny je povoleno na místě k tomu určeném. Použité pleny se vhazují do uzavíratelné odpad. nádoby u přebal. pultu, nádoba je po ukončení provozní doby kavárny vysypaná do směsného odpadu a dezinfikována pro další použití (Sanytol).

 

14. Každý rodič doprovází své dítě na WC, zde po svém dítěti uklidí. Použije- li dítě nočník či  dětské sedátko, je rodič / doprovod dítěte / po vykonané potřebě dítěte povinen pomůcky vyčistit  a vydenzifikovat, aby mohlo být zařízení hygienicky použito pro další děti. Dezinfekce bude k dispozici u obsluhy v podobě dezinf. ubrousků nebo v rozprašovači - Sanytol.

 

15. Natáčení a fotografování je dovoleno pouze pro soukromé účely.

 

16. Kočárky ponechávejte na chodbě za hl. vstupem do kavárny. Při krádeži či poškození nepřebírá provozovatel odpovědnost za vzniklou škodu.

 

17. Denně je prováděn úklid celkové plochy dětské kavárny. Provádí se stěr prachu, luxování koberce a podlahy, očištění omyvatelných ploch na vlhko, mytí podlahy. Denně je prováděna očista  a dezinfekce WC ( Sanytol ). Dezinfekce hraček je prováděna 1x měsíčně ( Savo ). K čištění koberce na hrací ploše dochází jednou za 3 měsíce strojově suchou cestou.

 

18. Jednorázový vstup dítěte do Dětského koutku (hřiště) zpoplatněn 50 Kč.

 

Děkujeme Vám, že dodržujete náš provozní řád. Jistě tak společně zajistíme bezpečnost dětí, pořádek a harmonii pro veselé

a příjemné chvilky, které zde můžete prožít.   

     

Budeme velmi rádi, když cestičku k nám do kavárničky nezapomenete ...

Veškeré připomínky po návštěvě kavárničky můžete vepsat do naší

knihy přání a stížností, posílat, volat nebo je osobně vyjádřit.

Jedině tak se pro Vás můžeme zlepšovat.

Odpovědný vedoucí :  Andrea Václavíková